"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." Mt 11, 28

Hogyan formál Isten Igéje? I. Thesszalónikai levél 3. rész

26 január 2020
(1 Vote)
Author :  
font size +

Textus: 1 Thessz 2, 13-14

Az ökumenikus imahéten minden évben gyakoroljuk magunkat abban, hogy hallgatjuk Isten Igéjét, és lehetőségünk van a gyülekezet közösségében válaszolni arra imádságban. Az imádság és az Ige nagyon szorosan összetartoznak a Bibliában is és a keresztyén életünkben is.

Hiszen ez a kettő a legalapvetőbb formája annak, ahogyan Istennel kommunikálunk. És ez a leghatékonyabb formája annak is, ahogyan Isten munkálkodik bennünk, akár azáltal, hogy mások értünk imádkoznak, vagy mi imádkozunk másokért. 

Engedjétek meg, hogy néhány példával megvilágítsam a szentírásból azt, hogy mennyire így van ez…

A zsoltáros imádkozik: “Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.” Zsolt 119, 18 Azért imádkozik a zsoltáros, hogy nyíljon meg a szeme arra, hogy Isten Igéje milyen csodálatos, és több mint puszta emberi beszéd. Imádság és Ige.

Pál apostol ezt mondja: “Vegyétek fel a Lélek kardját, amely Isten beszéde, imádkozzatok mindenkor a Lélek által.” Efézus 6, 17-18 Vegyétek magatokhoz az Igét, és imádkozzatok. Imádság és Ige.

Pál mondja azt is: “…imádkozzatok értünk, hogy terjedjen az Úr igéje…” 2Thessz 3, 1 Pál arra buzdít, hogy imádkozzanak értük, hogy áttörést hozzon az Isten Igéje, és terjedjen az, legyen ébredés. Imádság és Ige.

Az apostolok azt mondták: “mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett…” ApCsel 6,4 Imádság és az Ige itt is.

Tehát újra és újra azt látjuk a Bibliában, hogy az imádság és az Ige összetartoznak, és most amikor itt vagyunk egy ökumenikus imahét után, ma még a záralkalommal lesz lehetőségünk persze együtt lenni, jó lenne megérteni, hogyan viszonyul egymáshoz ez a kettő? Ezt tanuljuk szinte az egész keresztyén életünk során, és ez lehet a kulcsa annak is, hogy Isten Igéje áttörést hozzon ha megfásultunk a hitünkben, vagy elveszítettük a bizalmunkat Istenben, vagy még nem is tapasztaltuk soha Isten jelenlétét. Arról fogok beszélni ma, hogy ez hogyan működött a thesszalónikai gyülekezet életében, és hogy ez ma is működik azoknak az életében akik hisznek! Hogy az Isten munkálkodik bennetek. Jó reménység szerint van közöttünk olyan, aki fel tudna most állni, és el tudná mondani azt, hogyan munkálkodott Isten az életében az imádság és az Ige által. Az Ige, amelyre építek a felolvasott igeszakasz, amit ha lehet, akkor hagyjunk a képernyőn, hogy lássa a gyülekezet miközben beszélünk róla.

13 Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. 14 Mert ti, testvéreim, hasonlóvá lettetek Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól.” 1 Thessz 2, 13-14

Ebből az Igéből olyan szempontokat fogunk megfigyelni, amiből láthatóvá válik, hogyan munkálkodik Isten az ő életükben az Igéje által, és hogyan munkál bennük Isten Igéje, majd három példát szeretnék mondani, ami egész gyakorlatiasan segít hasznosítani ezt a saját életünkben.

1. Isten beszélt!

Ha megfigyeljük a 13. vers közepét, akkor ott ezt olvassuk, hogy “amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett Igéjét, akkor nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, merthogy az.” Azok nem pusztán emberi szavak voltak, hanem az isten beszélt. Most amikor ezt a levelet olvassuk, akkor Pál apostolon keresztül. És mi hisszük, hogy Isten beszélt a történelem során, és hogy a Biblia Isten hiteles beszéde minden időben. “A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen.” 2 Tim 3, 16-17

Szóval mi hiszünk abban, hogy a Biblia Isten beszéde. Ezek emberi szavak, hiszen emberek írták azt le, ez igaz, és amikor felolvasom, akkor magyarul hangzik el, és nem is az eredeti nyelven, de ettől függetlenül ez Isten szava hozzánk.

2. A második megfigyelés: Isten emberi szavak által szólítja meg a gyülekezetet.

Azt mondja itt Pál, hogy befogadtátok az Isten Igéjét, amit tőlünk hallottatok. Pál határozottan elmondja, hogy amikor ők az Isten Igéjét hirdetik, akkor nem emberi okoskodásokat adnak tovább, nem jó tanácsot mondanak, mint a barátok egymásnak, hanem Isten Igéjét adják tovább. Mert az Istennek úgy volt kedves, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. Az itt lévők közül sokan élték ezt át, hogy az Isten szólt egy igehirdetőn keresztül, és az nem biztos, hogy a lelkipásztor volt, mert te is lehetsz valaki számára igehirdető, ha az evangéliumot tőled hallja, mert Jézus ezt rád bízta.

Olvassuk a bibliában, hogy Jézus tanítványokat hívott el, akik elmentek és az Ő hatalmával hirdették az Igét, és mi történt? Embereket gyógyítottak meg, ördögöt űztek ki, úgy, hogy imádkoztak és beszéltek Jézusról, akinek hatalma van.

Pál azt írja: “Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva.” 1 Kor 2, 13 Ami azt jelenti, hogy amiről mi beszélünk, az csak akkor működik, ha a Lélek által kapjuk. Szóval beszélhetsz az Isten Igéjéről úgy is, hogy semmi közöd hozzá, de annak nem lesz ereje, mert csak emberi bölcsesség az. De ha az Isten Lelke munkálkodik benned, akkor bizony a te szavaid által tud az Isten megszólítani másokat.

3. Amikor hallották az Igét, Isten munkálkodott az ő elméjükben és szívükben.

Mit csinált? És honnan tudjuk ezt?

Az Igéből kiderül, hogy Isten lehetővé tette számukra, hogy Pál szavai Isten igéjeként érkezzen meg hozzájuk. Ezt tette Isten. Megnyitotta a szívüket és az elméjüket annak a felismerésére, hogy amit Pál mond nekik, az valójában az Isten Igéje. Tim Keller mondja ezt egyik cikkében, amikor az igehirdetésről beszél, hogy láthatóvá kell tennünk az igehirdetésekben Krisztust. Ez olyan csodálatos kép. Amikor beszélünk Isten Igéjéről, és a hallgató számára láthatóvá válik Krisztus. Ez nem emberi produktum, erre mi nem vagyunk képesek, de Isten ezt megadja. Imádság és Ige. És onnan tudjuk, hogy ez meg is történt, mert Pál apostol ezt köszöni meg istennek, hogy amikor őket hallgatták, akkor nem emberi beszédként fogadták be, hanem Isten beszédeként. Ugyanez történik akkor, amikor Jézus megkérdezi a tanítványokat hogy kinek mondják őt? És akkor Péter azt mondja, hogy te vagy a Krisztus! És Jézus azt mondja neki: “Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.” Máté 16,17 Lássátok meg, hogy milyen hatalmas az Isten, aki a legelzárkózottabb ember szívét is megtudja nyitni. 

Ha te már befogadtad az evangéliumot, mint Isten szavát, és hiszel, akkor ez történt veled is. És arra hívlak, hogy amíg itt vagy ezen az istentiszteleten, és amikor ott vagy bármilyen istentiszteleten, és vágysz arra, hogy ez történjen, imádkozz. Istenem add meg ezt a kegyelmet. Mert enélkül csak a szavakat fogod hallani, és mondhatod, hogy ez jó volt, vagy rossz volt. De nem éled át a csodát, hogy miközben egy ember beszél, te az Isten szavát hallod.

4. Istennek Igéje munkálkodott a thesszalónikaiakban.

“…nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, aminthogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek…”

Tehát Isten munkálkodott bennük, arra késztette őket, hogy befogadják az Igét, és most azt olvassuk, hogy ez mozgatja őket. Ez él bennük. “Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, (…) és megítéli a szív gondolatait és szándékait.” Zsidók 4, 12 Ezt nem lehet nem érezni. Ha benned él, ezt érezni fogod. Imádkozz, hogy érezd. És ennek a következménye volt az,

5. Isten Igéjének munkája örömteli kitartást eredményezett a szenvedésben.

Már az első részben írja Pál, hogy az evangélium hatalommal és Szentlélekkel jutott el hozzájuk, ezért a szenvedésekre nem haraggal, kétséggel vagy hitetlenséggel reagáltak, hanem örömmel hordozták azt. És talán ez az egyik legnehezebb pont, de itt sokszor kiderül, hogy a mi hitünk az mennyire valós és az evangélium tényleg hatalommal érkezett-e meg hozzánk? Mert itt egyértelművé teszi Pál azt, hogy a Szentlélek örömmel ajándékozta meg őket a szenvedéseik közepette, és mindez az Isten Igéjének munkája volt a szívükben és az elméjükben. Szóval nem azért örültek, mert bolondok voltak, hanem azért, mert az Isten ajándéka volt ez az öröm, még egy olyan helyzetben is, amikor nem természetes az. Az egyik konfirmandusom megkérdezte a tőlem, hogy a keresztyének tényleg boldogok? Sok minden lejátszódott a fejemben, hogy milyennek lát ez minket? De őszintén mondtam neki, igen. De ez nem tőlünk van, ezt Isten ajándékozza nekünk, és független a körülményeinktől. Ha nem tudod ezt megélni, imádkozz! Kérd Istent, mozdítson ebben, ajándékozzon meg ezzel téged.

Mit jelent ez a mi életünkben?

Van ennek az egésznek egy dinamikája, ahogyan az életünkben működik. A Szentlélek megnyitja a szemünket, hogy amikor kinyitod a Szentírást, vagy hallgatod az Isten Igéjét, akkor átéld azt a csodát, hogy ez Isten beszéde, és örömet élhetsz ebben át, hogy az Isten beszél hozzád, és ez az öröm ad majd erőt ahhoz, hogy amikor szenvedésben lesz részed, akkor az adott napon, akkor ne legyél mérges az Istenre, hogy miért adta ezt vagy azt. Ebben éled át az Isten munkáját.

Van egy mozaikszó: BIBTH

B-eismerés

I-mádság

B-izalom

T-ett

H-ála

Beismerem, hogy nem tudom egyedül megoldani a helyzetet, Imádkozom, hogy isten segítsen, bízom az adott ígéretében, cselekszem, amire hív, és hálát adok ha vége van.

Hogyan alkalmazható ez a gyakorlatban?

A félelem kísértése

Isten arra hív téged, hogy tegyél meg valamit. Akár a családodban, vagy a munkahelyeden, vagy itt a gyülekezetben, kellene lépned, érzed, hogy lépni kell, de te félsz. Mit tehetsz? (amit eddig, de az nem jó)

Megvallod Isten előtt őszintén és alázattal, hogy félsz, és nem tudod ezt megtenni a saját erődből. Kéred őt, hogy adjon neked bátorságot, és ne hagyja, hogy a félelem uralkodjon benned. Vegye el azt tőled.

Ezután felidézel egy konkrét ígéretet a Bibliából: “Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.Ézs 41, 10 Bízol ebben az ígéretben, hiszen ha keresztyén vagy, akkor Krisztusban Isten minden ígéretére igent mondott, szóval ez a tiéd. Elmondod Istennek, hogy ezt az ígéretet te a magadévá teszed, bízol Benne. Ő mostmár a segítséged lett ebben a helyzetben. 

Majd cselekszel, mégpedig abban a hitben, hogy Isten az Ő Lelke és Igéje által cselekszik benned a hit által. És amikor meglépted, akkor hajtsd meg a fejed és köszönd meg neki.

A vágy és a kapzsiság kísértése

Elkezdesz vágyakozni valamire, amire abszolút nincs szükséged. A vágyakozás növekszik, és nagyon erőteljes lesz. Elveszíted az elégedettségedet Krisztusban és úgy érzed, ha nem rendelkezel azzal, akkor nyomorult leszel, már-már feladod… Mit csinálj?

Megvallod Isten előtt, hogy ez ellen nem tudsz küzdeni, túl erős. Szükséged van Isten segítségére, erőteljes segítségére. Aztán imádkozol: Atyám, szükségem van a te segítségedre, kérlek, hódítsd meg a vágyaimat. Távolítsd el ezt a vágyat a szívemből, és állítsd helyre az örömöt és a megelégedettséget. 

Ezután emlékezteted magadat egy konkrét ígéretre, ami a Krisztusban a tiéd, mint például a Zsidók 13, 5-6: érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Ezért bizakodva mondjuk: „Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?

És bízol az ígéretben. És azt mondod: igen Uram, te elég vagy nekem, soha nem hagysz el engem. Benned megelégíttettem. És közben cselekedsz, és elfordulsz attól, amire annyira vágysz, akár úgy, hogy nem nézegeted, akár úgy, hogy ahányszor eszedbe jut, annyiszor hozod elő az ígéretet magadban. Amikor elfordultál, köszönd meg Istennek. 

A keserűség kísértése a sértődés/megbántottság miatt.

Valaki megbántott téged, és ez nagyon mélyen ott van benned. Vagy lehet, hogy valakit a szeretteid közül. És tudod, hogy ez nem volt igaz, mindenki látja, hogy jogos a sértődésed. Talán már tettél próbát is arra, hogy helyrehozd, de nem sikerült. Úgy tapasztalod, hogy a visszatérő harag és keserűség felemészt. Lehet, hogy éppen a házastársadról van szó, vagy a szüleidről, vagy a testvéredről…

És tud hogy ez rossz, de ahányszor megpróbálod rendezni, nem megy, mert talán a másik nem is érti, hogy miért haragszol.És lehet, hogy az ő élete úgy érzi rendben is van, miközben téged felemészt ez az egész. Mit csinálsz?

Megvallod Isten előtt, hogy ezt te nem tudod rendbehozni, segítségre van szükséged, mert felemészt, amit most érzel. Majd imádkozol, és elmondod Istennek, hogy nem tudsz nem haraggal nézni arra az emberre. Segíts, vedd el.

Emlékeztet egy ígéretre: “Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.” Róma 12, 19

Bíznod kell ebben az ígéretben. Isten megfizet, Isten megfizet. A bosszúállás hozzá tartozik és Ő gondoskodni fog arról, hogy minden igazságtalanságért egyszer igazságot szolgáltasson. Akár a pokolban, akár a kereszten. Nem kell ezt az ügyet tovább vinnem, Átadhatom Neki, aki igazságosan ítél. Mondd el, bízom benned Uram, hogy meg tudod ezt tenni. 

Majd cselekszel: nem emlékezteted magad újra és újra arra, hogy miért is haragszol. Leállítod magadban a forgatókönyv írást arról, hogyan fogsz bosszút állni rajta, amikor újra találkoztok. Amikor újra előjön az egész a fejedben, akkor Krisztus szavához fordulsz, a kereszthez, az ígérethez.

Ha ezt végiggondolod, akkor felnézhetsz Krisztusra, aki elhordozta minden bűnünket, aki meghalt azért, hogy kimenekítsen bennünket a bosszú terhei alól.

Javaslom nektek testvérek ezt a módszert. Gyakoroljátok magatokat ebben, mert akkor átélitek magatok is azt, amit a thesszalónikai gyülekezet, hogy az Isten Igéje munkálkodik bennetek a Lélek által.

Ámen.

About the author

133 Views
Stefán Attila

"Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére..." Róma 1, 16

Maupassant Az ékszer c. írása egy hivatalnokról és feleségéről szól, akik szeretnének felemelkedni, és szégyellik szegénységüket. Egyszer meghívást kapnak egy bálba. A feleség gazdag barátnőjének ékszerét kéri kölcsön az estére, hogy ne nézzék le szegénysége miatt. Az ékszert azonban elveszti. Óriási adósságokba keveredve megvásárol egy ugyanolyan nyakéket, hogy a tulajdonosának visszaadhassa. Húsz évet dolgoznak férjével, hogy az adósságokat letörlesszék: mindenről lemondanak, gyermeket sem vállalnak. Egy váratlan találkozás során derül ki, hogy az elvesztett ékszer egy olcsó, de remek utánzat volt, amiért ő cserébe egy valóságos nyakéket szolgáltatott vissza, és erre ráment az élete.

Hamis „ékszerek” után futnak sokan egész életükben. Pál apostol a valódi ékszerről szól nekünk a Római levélben: a megváltás evangéliumáról, amit Isten drága véren szerzett, de ingyen ajándékoz nekünk. Keresd ezt, és boldog leszel!

Támogass minket.

"Mert ennek a szolgálatnak az ellátása nemcsak a szentek szükségleteit elégíti ki, hanem sokakat hálaadásra is indít az Isten iránt. Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd az Istent (...), és azért a jószívűségetekért, amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul." 2 Kor 9, 12-13

Alkalmaink időpontjai

  • Vasárnapi istentiszteletek: 9 óra
  • Gyerekistentiszteletek: vasárnap - 9 óra
  • Biblima csoport: páros héten kedden - 18 óra

Elérhetőség

  • 2335 Taksony, Vezér utca 28.
  • Telefon: +36-30/743-5184
  • Email: taksony.ref(kukac)gmail.com
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…